Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trình độ Đại học chính quy  
  Đơn xin bảo lưu kết quả học tập   
  Đơn xin thôi học   
  Đơn xin rút hồ sơ sinh viên   
  Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên   
  Mẫu đơn xin xác nhận sinh viên   
  Mẫu vay vốn ngân hàng   
  Đơn xin chuyển ngành, khoa   
  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ TIỀN MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ (theo NĐ.81)   
  Đơn xin chuyển trường   
  Đơn xin đi học trở lại sau bảo lưu KQHT   
  Giấy giới thiệu sinh viên đi thực tập