Quy chế tổ chức và hoạt động Trường 365bet au   
Quy chế làm việc Trường 365bet au   
Quy chế tài chính bội bộ Trường 365bet au   
Quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức các đơn vị 2021   
Quy chế đào tạo trình độ đại học Trường ĐHKB   
Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ   
Quy chế in, quản lý phôi, cấp phát văn bằng, chứng chỉ   
Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ   
Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm định,duyệt và sử dụng giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo   
Quy định tổ chức thi kết thúc học phần   
Quy định tổ chức giảng dạy môn giáo dục thể chất với đào tạo Đại học   
Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trình độ ĐH hệ chính quy